جدول زمانبندی حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 9/5/1400 تا 13/5/1400

جدول زمانبندی حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 9/5/1400 تا 13/5/1400

جدول زمانبندی حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 9/5/1400 تا 13/5/1400

حوزه آموزش:

روز هفته کارمندان
شنبه آقای حبیبی-خانم مسعودی-خانم آردانه-آقای اکبری-خانم رشیدی-آقای عیسی جعفری-خانم باباعلی آقای زارعی خانم صفری 
یکشنبه آقای حبیبی-خانم رشیدی-خانم آردانه-آقای اکبری-آقای عیسی جعفری آقای زارعی ––خانم صفری
دوشنبه خانم خالقی آقای اکبری-خانم دریاباری-خانم مسعودی-آقای عیسی جعفری-اقای زارعی - خانم باباعلی
سه شنبه خانم خالقی آقای حبیبی-خانم دریاباری-خانم مسعودی خانم باباعلی-آقای زارعی-آقای عیسی جعفری خانم صفری
چهارشنبه خانم دریاباری-خانم خالقی اقای عیسی جعفری-خانم رشیدی-خانم آردانه-آقای زارعی-

حوزه دانشجویی و فرهنگی :

روز هفته کارمندان
شنبه خانم سرلک-آقای ملکی-آقای محققی
یکشنبه خانم سرلک- آقای محققی
دوشنبه خانم سرلک-اقای غلامی - آقای ملکی
سه شنبه اقای غلامی- آقای ملکی- آقای محققی
چهارشنبه اقای غلامی

حوزه مالی:

روز هفته کارمندان
شنبه خانم صفرخانی آقای رحمتی خانم صالحی
یکشنبه خانم صفرخانی - خانم صالحی
دوشنبه خانم درخشانی- آقای رحمتی -
سه شنبه خانم صفرخانی - خانم درخشانی- خانم صالحی
چهارشنبه خانم درخشانی- آقای رحمتی -

حوزه پژوهش:

روز هفته کارمندان
شنبه خانم افرازه-
یکشنبه آقای معظمی
دوشنبه خانم افرازه-
سه شنبه خانم افرازه- آقای معظمی
چهارشنبه آقای معظمی

 

 

ردیف نام ونام خانوادگی روز های  حضور
1 ابوذر بدرلو  دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه

حوزه ریاست :

 

حوزه اداری:

روز هفته کارمندان
شنبه آقای اخوان-آقای خانعلیپور-اقای جعفری
یکشنبه آقای اخوان-آقای رحیمی آقای شکوهی-آقای جعفری  
دوشنبه آقای خانعلیپور-اقای رحیمی آقای شکوهی
سه شنبه آقای خانعلیپور-
چهارشنبه آقای اخوان-آقای رحیمی آقای شکوهی آقای جعفری

آقای طهرانی در روزهای شنبه یکشنبه و سه شنبه در دانشگاه حضور خواهند داشت.

 

 

 

باتشکر

امور اداری