روزهای حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 19/4/1400 تا 23/4/1400

روزهای حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 19/4/1400 تا 23/4/1400

روزهای حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 19/4/1400 تا 23/4/1400

حوزه آموزش:

شنبه آقای حبیبی-خانم دریاباری-خانم رشیدی-خانم آردانه-خانم باباعلی آقای زارعی-خانم رسولی آقای عیسی جعفری
یکشنبه خانم مسعودی-خانم دریاباری-خانم خالقی خانم باباعلی -
دوشنبه خانم آردانه-آقای اکبری-خانم خالقی-خانم رشیدی-خانم دریاباری-آقای زارعی
سه شنبه خانم آردانه-آقای اکبری-خانم مسعودی-آقای حبیبی-خانم باباعلی
چهارشنبه خانم مسعودی-آقای اکبری-خانم رشیدی-آقای حبیبی-خانم خالقی-آقای زارعی

حوزه دانشجویی و فرهنگی:

شنبه آقای ملکی-آقای غلامی
یکشنبه آقای محققی -آقای غلامی-خانم سرلک
دوشنبه آقای ملکی خانم سرلک
سه شنبه آقای محققی آقای غلامی
چهارشنبه خانم سرلک-آقای ملکی-آقای محققی

 

حوزه پژوهشی:

شنبه خانم افرازه-آقای معظمی
یکشنبه آقای معظمی
دوشنبه خانم افرازه
سه شنبه خانم افرازه
چهارشنبه آقای معظمی

 

حوزه مالی :

شنبه خانم درخشانی آقای رحمتی-خانم صالحی
یکشنبه خانم درخشانی-آقای رحمتی - خانم صالحی
دوشنبه خانم درخشانی-آقای رحمتی-خانم صفرخانی- خانم صالحی
سه شنبه خانم صفرخانی
چهارشنبه خانم صفرخانی

حوزه اداری:

شنبه آقای رحیمی آقای شکوهی-آقای خانعلیپور-آقای جعفری
یکشنبه آقای خانعلیپور-
دوشنبه آقای رحیمی آقای شکوهی آقای خانعلیپور-آقای اخوان
سه شنبه آقای رحیمی- آقای شکوهی- آقای اخوان
چهارشنبه آقای اخوان-آقای جعفری - آقای اخوان