جدول زمانبندی حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 14/1/1400 تا 18/1/1400

جدول زمانبندی حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 14/1/1400 تا 18/1/1400

جدول زمانبندی حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 14/1/1400 تا 18/1/1400

جدول زمانبندی حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 14/1/1400 تا 18/1/1400

حوزه آموزش:

روز هفته کارمندان
شنبه خانم آردانه-خانم خالقی آقای اکبری-آقای حبیبی-خانم رشیدی-آقای زارعی-خانم باباعلی-خانم جودکی-خانم رسولی
یکشنبه خانم دریاباری-خانم خالقی-خانم آردانه خانم نفر-آقای عیسی جعفری-آقای زارعی- خانم باباعلی-خانم جودکی
دوشنبه خانم مسعودی-آقای اکبری-خانم رشیدی-آقای حبیبی-خانم نفر-آقای عیسی جعفری آقای زارعی-خانم رسولی
سه شنبه خانم مسعودی-خانم خالقی-خانم آردانه-خانم رشیدی-خانم دریاباری-آقای عیسی جعفری - خانم باباعلی-خانم رسولی
چهارشنبه خانم مسعودی-خانم دریاباری-آقای اکبری-آقای حبیبی-خانم نفر-خانم جودکی

حوزه دانشجویی و فرهنگی :

روز هفته کارمندان
شنبه آقای محققی-آقای ملکی آقای غلامی
یکشنبه آقای محققی-خانم سرلک
دوشنبه آقای ملکی- خانم سرلک
سه شنبه آقای محققی- آقای غلامی
چهارشنبه آقای ملکی آقای محققی- خانم سرلک-آقای غلامی

حوزه مالی:

روز هفته کارمندان
شنبه خانم درخشانی-خانم صفرخانی-خانم فرهنگی-خانم صالحی-آقای رحمتی-خانم موگویی
یکشنبه خانم صفرخانی-خانم فرهنگی خانم صالحی خانم درخشانی
دوشنبه خانم صفرخانی-خانم فرهنگی-خانم صالحی- خانم درخشانی
سه شنبه آقای رحمتی-خانم موگویی
چهارشنبه آقای رحمتی-خانم موگویی

حوزه پژوهش:

روز هفته کارمندان
شنبه خانم افرازه-آقای معظمی
یکشنبه آقای معظمی
دوشنبه خانم افرازه
سه شنبه خانم افرازه
چهارشنبه آقای معظمی

 

 

ردیف نام ونام خانوادگی روز های  حضور
1 ابوذر بدرلو  شنبه-یکشنبه-دوشنبه

حوزه ریاست :

 

حوزه اداری:

روز هفته کارمندان
شنبه آقای رحیمی-آقای خانعلیپور-آقای  جعفری
یکشنبه آقای رحیمی- آقای شکوهی
دوشنبه آقای خانعلیپور-آقای اخوان-آقای جعفری
سه شنبه آقای رحیمی- آقای خانعلیپور-آقای اخوان-آقای شکوهی
چهارشنبه آقای رحیمی- آقای اخوان- آقای جعفری-آقای شکوهی

 

 

باتشکر

اموراداری