روزهای حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 15/9/99 تا 19/9/99

روزهای حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 15/9/99 تا 19/9/99

روزهای حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 15/9/99 تا 19/9/99

حوزه آموزش:

شنبه 15/9/99 خانم خالقی-خانم آردانه-خانم دریاباری-خانم رشیدی-آقای عیسی جعفری- آقای حبیبی-خانم زارع خانم صفری
یکشنبه 16/9/99 آقای اکبری-خانم مسعودی-خانم خالقی-خانم نفر-آقای عیسی جعفری خانم جودکی- خانم صفری  
دوشنبه 17/9/99 خانم مسعودی-خانم دریاباری-آقای اکبری-آقای حبیبی-آقای عیسی جعفری-خانم جودکی- خانم زارع
سه شنبه 18/9/99 خانم مسعودی-خانم دریاباری-خانم آردانه-خانم رشیدی-آقای حبیبی-خانم نفر-خانم جودکی-خانم صفری
چهارشنبه 19/9/99 خانم خالقی-خانم آردانه-آقای اکبری-خانم نفر-خانم رشیدی- خانم زارع

حوزه دانشجویی و فرهنگی:

شنبه 15/9/99 آقای ملکی-آقای محققی خانم سرلک-آقای غلامی
یکشنبه 16/9/99 آقای ملکی -
دوشنبه 17/9/99 آقای محققی خانم سرلک-
سه شنبه 18/9/99 آقای ملکی آقای غلامی خانم سرلک
چهارشنبه 19/9/99 آقای محققی- آقای غلامی

 

حوزه پژوهشی:

شنبه 15/9/99 خانم افرازه
یکشنبه 16/9/99  
دوشنبه 17/9/99 خانم باباعلی-خانم افرازه
سه شنبه 18/9/99 خانم باباعلی خانم افرازه
چهارشنبه 19/9/99 خانم باباعلی

 

حوزه مالی :

شنبه 15/9/99 خانم درخشانی-خانم صفرخانی-خانم صالحی-آقای خانعلیپور
یکشنبه 16/9/99 خانم درخشانی-خانم صفرخانی-خانم صالحی
دوشنبه 17/9/99 خانم درخشانی-خانم صفرخانی-خانم موگویی-آقای رحمتی-خانم صالحی-آقای خانعلیپور
سه شنبه 18/9/99 خانم موگویی-آقای رحمتی-
چهارشنبه 19/9/99 خانم موگویی-آقای رحمتی-آقای خانعلیپور

حوزه اداری:

شنبه 15/9/99 آقای رحیمی
یکشنبه 16/9/99 آقای رحیمی آقای اخوان
دوشنبه 17/9/99 آقای اخوان آقای شکوهی
سه شنبه 18/9/99 آقای رحیمی-آقای اخوان آقای شکوهی
چهارشنبه 19/9/99 آقای شکوهی

-خانم رسولی- آقای زارعی- آقای معظمی-آقای مجتبی  جعفری   به دلیل پشتیبانی کلاسهای مجازی همه روزه می بایست در دانشگاه حضور داشته باشند .

- آقای بدرلو در زمان حضور ریاست محترم واحد حضور خواهند داشت.

- آقای طهرانی همه روزه در دانشگاه حضور خواهند داشت.