خبر روز

آغاز برگزاری کلاس های مجازی ترم دوم 1399 در واحد رباط کریم

آغاز برگزاری کلاس های مجازی ترم دوم 1399 در واحد رباط کریم
اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
فیش حقوقی
حضور و غیاب کارکنان
کتابخانه
اتوماسیون اداری2
سیستم اطلاع رسانی و ثبت نام
آموزشکده سما