ریاست واحد

عبداله قاسمي

سمت: ریاست واحد مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: riyasat.rkiau@gmail.com

تحصیلات

دكتري تربیت بدنی گرايش رفتار حركتي

سوابق اجرایی

1. مسئول نظارت و ارزشیابی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم 1382-1384

2. مسئول نظارت و ارزشیابی اداره کل صدا و سیما (شکبه 3) 1384-1386

3. عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات (دانشکده علوم انسانی) 1385 تا کنون

4. مدیر کل تربیت بدنی واحد علوم و تحقیقات 1388-1393

5. مشاور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان 1392

6. ریاست دانشگاه آزاد رباط کریم 1394 تا کنون

کتب و مقالات

مقالات علمی پژوهشی

1. قاسمی عبدالله. مومنی مریم و خانکه حمید رضا . مقايسه تصوير بدني معلولين ورزشكار با معلولين و غير معلولين غير ورزشكار شهر تهران مجله توانبخشی. 1388. دوره دهم شماره چهارم.

2. قاسمی عبدالله ومومنی مریم. بررسی مقایسه ای تصویر بدنی زنان یائسه ورزشکار و غیر ورزشکار. مجله سالمندي ايران. پاييز 1388. سال چهارم، شماره سيزدهم،

3. ملاحی، امیر. قاسمی، عبدالله و غلامی، امین. بررسی تأثیر تمرینات بینایی و ورزشی بر مهارتهاي بینایی و ورزشی بازیکنان مبتدي بسکتبال و تنیس روي میز. مجله پژوهش در علوم ورزشی. زمستان1392. شماره 14. 129- 146.

4. مومنی، مریم. طاهری، حمیدرضا، قاسمی، عبدالله. تاثیر 8 هفته تمرینات ورزشی گروهی بر مهارتهای ادراکی- حرکتی کودکان سندرم داون چاق. 2ص2. در دست چاپ.

5. Ghasemi, A., Momeni, M., Rezaee, M., & Gholami, A. (2010) The difference in visual skills in expert versus novice soccer referees. Journal of Human Kinetics, 22, 15-20.

6. Ghasemi, A., Momeni, Jafarzadehpour, A., M., Rezaee, M., & Taheri, H (2011) Visual skills involved in decision making in expert referees. Perceptual and Motor Skills. 112, 1: 1-11.

7. Ghasemi, A., Pouraghaee, Z,. Momeni, M., Falahati, M., & Azimzade, E. (2010) The investigation of the relationship between body dysmorphic disorder and psychological problems and comprise it among female athletes and non athletes students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1799–1803.

8. Rezaee, M., Shojaei, M., Ghasemi, A., Moghadam, A., & Momeni, M., (2011) Which factors affect hand selection in adult? combined effects of ocular dominance, task demand and object location. Journal of Human Kinetics, 26, 39

9. Rezaee, M., Shojaei, M., Ghasemi, A., & Moghadam, A. (2010) Which Factors Affect Midline Crossing in Adult: Combined Effect of Task Complexity and Object Location, International Journal of Sports Science and Engineering, 04, 251-256.

10. Ghasemi, A., Yghoubian, A. (2012) Mental toughness: Elite fencers. Personality and Individual Differences, Advances in Environmental Biology, 6(9): 2536-2540

11. Ghasemi, A., Momeni, M. (2011) Special Olympics and Down syndrome: The investigate of Self-efficacy and interpersonal dependency. Advances in Environmental Biology, 6(8): 2439-2445.

12. haderi, N & Ghasemi, A. (2012). The association between personal characters (Extroversion, Introversion) and emotional intelligence with choose type of sport (team and individually), European Journal of Experimental Biology, 2 (6):2038-2042

13. Zarei, A & Ghaseme, A. (2012) Comparison of Body Image in Male Disabled Athletes with both Disabled and Non-disabled Non-athletes. European Journal of Experimental Biology, 2 (6):2145-2150

14. Rezaee, M., Ghasemi, A., & Momeni, M. (2012) Visual and athletic skills training enhance sport performance, European Journal of Experimental Biology, 2 (6):2243-2250

15. Ghasemi, A., Momeni, M. (2009) Body image in athletes and nonathletes post menopausalfemales, Iranian Journal of Aging, 13, 78- 85.

16. Ghasemi, A., Momeni, M., Khankeh, H (2009) The difference between Body image among athlete and nonathlete handicapped males, Iranian Journal of Rehabilitation, 4, 26- 31.

17. Fotrousi, F., Bagherly, J., Ghasemi, A. (2012). The Compensatory Impact of Mini-Basketball Skills on the Progress of Fundamental Movements in Children, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 5206-5210

18. Fahiminezhad, A., Khani, S., & Ghasemi, A. (2014). The comparison of sport confidence (trait, state, and sports) between young athletes in individual and team sports in Shahrood city. European Journal of Experimental Biology, 4(3), 458-462.

19. Omran, Z. H. N., Ghasemi, A., Zahedmanesh, F., & Golchin, E. (2014). The difference of Social development between female athletes and non-athletes students in the first year of high school in Islamshahr. International Journal of Sport Studies.

20. Moslehi, M., Ghasemi, A., & Sedaghati, S. (2014). Effects of Individual and Group Games on Static Balance and Social Development of 8 to 12-year Old Children with Developmental Coordination Disorder. International Journal of Sport Studies.

21. Hosseiny, S. H., Ghasemi, A., & Shakeri, N. (2014). Comparing the Effects of Internal, External and Prefer Focus of Attention on the Elite Shooters’ Performance. Advances in Environmental Biology, 8(5), 1245-1250.


ارائه مقالات در کنفرانس ها

1. بررسي و مقايسه مهارتهای بينايي در داوران فوتبال خبره و مبتدی" همایش بین المللی علم و فوتبال

2. ارائه مقاله مهارتهای بینایی در کنفرانس بین المللی کانادا در سال 2010

3. بررسی رابطه بین مهارتهای بینایی و تصمیم گیری داوران خبره فوتبال. همایش بین المللی پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم. 1389

4. ارائه مقاله ترس از بدریختی بدنی ورزشکاران وغیر ورزشکاران در همایش ترکیه2010

5. ارائه مقاله تاثیر شرکت در المپیک ویژه برعزت نفس افراد سندرم داون در همایش Atiner در یونان 2011

6. ارائه مقاله تاثیر شرکت در المپیک ویژه بر هوش هیجانی افراد سندرم داون در همایش WCES در بارسلونا 2012

7. سخنران کلیدی همایش بینایی در ورزش. مکانیزم های بینایی در داوران خبره فوتبال. دانشگاه هاروارد آمریکا در سال 2012

8. محقق میهمان (فرصت مطالعاتی) دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در سال 2013

ترجمه کتاب

1. ترجمه كتاب "acquisition and performance of sport skills" اثر تري مك موريس – چاپ 1386- انتشارات بامداد كتاب

2. ترجمه كتاب motor control and learning"" اثر ريچارد اشميت و تیموتی لی. 2005انتشارات علم و حرکت 1387

3. ترجمه كتاب "development of motor co-ordination in children" – 2004- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات1388

4. ترجمه کتاب”sports vision” بینایی در ورزش، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات1389

5. ترجمه کتاب "Acquiring skill in sport: An introduction" انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1390