ریاست واحد

دکتر سید عبداله میرغیاثی

سمت: ریاست واحد مرتبه علمی:
پست الکترونیک:

تحصیلات

دکتری فلسفه و حکمت اسلامی