ریاست واحد

دکتر فرهاد افتخار زاده

سمت: ریاست واحد مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:

تحصیلات

دکتری تخصصی مدیریت آموزش