اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات
الناز حقی استادیار دکتری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
امیر صادقی استادیار دکتری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی