اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات
مصطفی انتظارالمهدی استادیار دکتری روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان
روژان حسام قاضی استادیار دکترای تخصصی علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حیدر بابانسب استادیار دکتری تخصصی علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا
کریم نوری مربی دانشجوی دوره دکتری تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
علی محمودی استادیار دکتری رشته روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.