اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات
طاهره عابدي تهراني استادیار دكتري تخصصي از دانشگاه تهران
آیت اله یاری استادیار دکتری تخصصی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
سید علی فتاحی مربی دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی
علی روحی زاده استادیار دکتری تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی