اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات
نفیسه افشاری بصیر استادیار دکتری تخصصی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
مهری دهبان مربی دکتری معماری
بشری احمری مربی دانشجوی دکتری معماری از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
فائزه برزگری نائینی مربی کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
شیما شصتی استادیار دکتری تخصصی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران