اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات
مهران ریواده مربی دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف
سعید ایرانمنش استادیار دکتری تخصصی – مهندسی کامپیوتر – از دانشگاه گروه ممتاز استرالیا
حمید رضا ایمانی کیا مربی دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر