اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات
نیلوفر فتوره چی استادیار دکتری شیمی
سعید صادق پور استادیار دکتری مهندسی شیمی ازدانشگاه امیر کبیر
شمسا شریفی استادیار دکتری شیمی آلی
لیلا محرری استادیار دکتری تخصصی مهندسی شیمی
میترا امانی استادیار دکتری شیمی
علی شمخالی استادیار دکتری مهندسی شیمی