اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات
علیرضا رهنورد مربی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
زین العابدین علی آبادی مربی کارشناسی ارشد عمران
حسام وطن دوست استادیار دکتری سازه های آبی
امیر اشتری لرکی استادیار دکتری تخصصی سازه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
علیرضا درویش پور استادیار دکتری ژئوتکنیک
حسین مشکی استادیار دکتری سازه (فارغ¬التحصیل آزاد واحد علوم و تحقیقات - رتبه اول آزمون دکتری ورودی سال 87)
سید رضی سید عظیمی مربی دانشجوی دکتری تخصصی