اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات
علی یزدانی مربی دانشجوی دکتری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حامد مقدم مربی دانشجوی دکتری شهر سازی
آذین حاجی احمدی همدانی استادیار دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقيقات تهران
علی یالپانیان مربی دانشجوی دکتری شهرسازی
عمار سفیداری مربی دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی
رقیه ودایع خیری استادیار دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات