اخبار و اطلاعیه های گروه

همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه یک شنبه ۲۰ آبان

همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم