اخبار و اطلاعیه های گروه

گوشه ای از نتایج بدست آمده در مسابقات ورزشی

تربیت بدنی جمعه ۵ شهریور

گوشه ای از نتایج بدست آمده در مسابقات ورزشی