درباره دانشکده

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم در راستای اهداف عالیه دانشگاه آزاد اسلامی و  چشم انداز تعیین شده ، درصدد است تا اهداف زیر را با شعار کیفی سازی آموزش و پژوهش دنبال نماید: 
الف: پرورش استعدادها از طریق آموزش و پژوهش های علمی به منظور کمک به تجهیز و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در سطح استانی و ملی.
ب: ایجاد امکانات پژوهشی به منظور شناخت و تحلیل پدیده های انسانی و اجتماعی، در جهت افزایش توان علمی در رشته های مختلف علوم انسانی و همسوئی با دیگر دانشکده ها و نهادهای مرتبط در سطح استانی برای دست یابی به راه حلهای عملیاتی و کاربردی منطبق بر اسناد توسعه ای استان و کشور. 
ج: گسترش و تعمیم امکانات آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم انسانی در سطح جامعه.
د: گسترش مقاطع تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشته های تحصیلی، منطبق بر  آمایش آموزش عالی در رباط کریم