مدیریت

الناز حقی

سمت: مدیر گروه مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: haghi.elnaz @yahoo.com

تحصیلات

دکتری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

سوابق اجرایی

1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری-استاد مدعو، 1388 تا کنون

2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند- استاد مدعو، 1391

کتب و مقالات

مقالات

1. The nearest symmetric fuzzy solution for a symmetric fuzzy linear system .151-172 (2012) ISI

2. A new metric for L-R fuzzy numbers and its application in fuzzy linear system .1743-1754 (2012) ISI

3. Estimation of algebraic solution by limiting the solution set of an interval linear system .2135-2142 (2012) ISI

4. A note on fuzzy linear system .87-92 (2011) ISI

5. Solving fuzzy heat equation by fuzzy laplace . 412-521 ( 2010) ISI

6. An approach for solving fuzzy fredholm integro-difference equation with mixed argument.143-152 (2010) ISC

دروس در حال تدریس

1. ریاضیات پایه
2. ریاضی کاربردی
3. آنالیز عددی