مدیریت

حسین تیلا

سمت: کارشناس نرم افزار مرتبه علمی:
پست الکترونیک:

تحصیلات

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)