مدیریت

اردشیر سنایی

سمت: مدیر مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: Ard.Sanaei@iauctb.ac.ir

تحصیلات

دکتری علوم سیاسی - روابط بین الملل

سوابق اجرایی

1)عضو انجمن علوم سیاسی ایران

2) پژوهشگرونویسنده مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

3) استادیارعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

4) مسئول راه اندازی دانشگاه آزاداسلامی هشتگرد(85/12/6)

5) رئیس دانشگاه آزاداسلامی هشتگرد(از85/8/17 تا 87/5/22)

6) عضو شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ(از 1385 تا 1387)

7) مسئول کمیته دانشجویی شهرستان ساوجبلاغ(1386تا 1387)

8)عضو کمیته اجرایی کنگره شهید ثالث(1386)

9) معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (از87/10/29 لغایت 91/12/30)

10)عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

11) رییس کمیته روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای دانشکدة علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

12) عضو شورای راهبردی برنامه ریزی فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

13)عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی

14) مدیر گروه روابط بین الملل دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

15)عضو کمیته تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم سیاسی دانشگاهآزاداسلامی واحدتهران مرکزی

16)مشاور اداره کل مطالعات و بررسی های بین الملل دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

کتب و مقالات

نگارش 50 مقاله در دائره المعارف بزرگ اسلامی و دانشنامة ایران
فصل :«بررسی روابط ایران و انگلستان (1383-1375)»،در کتاب روابط ایران و انگلستان،جلد اول،تهران،موسسه فرهنگی ابرارمعاصر تهران،1384

-کتاب:مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک (فنون و روش ها)، تهران: کلک سیمین،1390

- کتاب: اصول روابط بین الملل (ب)- تجزیه و تحلیل سیاست خارجی، تهران: کلک سیمین،1389

-کتاب:فرهنگ و روابط بین الملل،(تالیف شده برای دانشگاه جامع علمی کاربردی)

-ترجمه کتاب سیاست ترکیه نسبت به شمال عراق(مشکلات و چشم اندازها)،نوشته بیل پارک،تهران:هدف،1393

-کتاب:اصول روابط بین الملل(ب)-تجزیه و تحلیل سیاست خارجی،تهران:طراوت،1392

-ترجمه کتاب:نقش ایران در آینده مناسبات ایران-آمریکا،گردآوری:دکترفاطیما ال-اسمادی،تهران:هدف،1394

-کتاب:روابط ایران و اروپا از 1357 تا 1393،تهران:هدف،1394