مدیریت

مصطفی انتظارالمهدی

سمت: مدیر گروه مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:

تحصیلات

دکتری روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

کتب و مقالات

1. " سخت افزارگرایی در سیاست خارجی آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر"، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی، سال اول، شماره دوم، بهار 1387

2. " سپر دفاع موشکی آمریکا؛ گامی به سوی جهان تک قطبی"، مجله دانشنامه، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، شماره: 70، پائیز 87

3. " سیاست خاورمیانه ای اوباما؛ تغییر و استمرار"، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، سال دوم، شماره اول، زمستان 87

4. " سیاست خارجی ایران در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی و آقای خاتمی"، مجله دانشنامه، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، شماره 73، تابستان 88

5. "بررسی تطبیقی سازمان همکاری شانگهای بر اساس جامعه امنیتی آدلر و بارنت"، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، پائیز و زمستان 1388

6. "امنیت انرژی و دیپلماسی انرژی روسیه" ، مجله دانشنامه، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پائیز 1389

7. سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور شیراز در سال تحصیلی 89- 88 و 90-89

دروس در حال تدریس

1. حقوق بین الملل عمومی
2. اصول علم سیاست
3. جامعه شناسی سیاسی
4. تئوریهای انقلاب
5. جامعه شناسی جنگ
6. تاریخ اندیشه های سیاسی
7. کلیات حقوق
8. تاریخ تحول اجتماعی در اسلام