مدیریت

حیدر بابانسب

سمت: مدیر گروه مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: babanasabheidar@yahoo.com

تحصیلات

دکتری تخصصی علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا

کتب و مقالات

1. مقاله ی تروریسم هسته ای: چارچوب مفهومی در عملکرد سازمان ملل متحد- فصلنامه تحقیقات سیاسی - بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا با درجه علمی - پژوهشی

2. تحلیل رفتار انتخاباتی ( مطالعه ی موردی دهمین دوره ریاست جمهوری حوزه انتخابیه ی هریس) فصلنامه تحقیقات سیاسی - بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا - با درجه علمی - پژوهشی

3. مبانی معرفت شناسی کارل ریموند فصلنامه تحقیقات سیاسی - بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا - علمی - پژوهشی

4.نقش و جایگاه اسلام در آسیای مرکزی با تکیه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آن کشورها- مجله دانش پژوهان دانشگاه مفید قم

5. مفهوم پناهندگی و پناهندگی از دیدگاه اسلام - همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین الملل از دیدگاه اسلام - دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرضا سال12 اسفند 1389

6. جنگ جهانی اول: مردم جنوب و مقابله با استعمار انگلیس - دومین همایش ایران و استعمار انگلیس- موسسه ی مطالعات و پژوهشهای سیاسی - بهار 1391
7. پليس جنوب و مبارزات مردم مسلمان جنوب ايران عليه استعمار انگليس در جنگ جهانی اول- همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول- بنیاد فارس شناسی - خلاصه چاپ شده 1389
8. چالش های امنیتی و اجتماعی ایالت فارس مقارن با جنگ جهانی اول- خلاصه مقاله - همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول- بنیاد فارس شناسی - خلاصه چاپ شده 1389
9. ارائه سخنرانی با عنوان سمینار نگاه پژوهش محوری به علوم انسانی در هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی مرکز رباط کریم - آذر 1391