مدیریت

علی روحی زاده

سمت: مدیر گروه مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:

تحصیلات

دکتری تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی