مدیریت

سعید پیرویسی

سمت: مدیر گروه مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیک:

تحصیلات

کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد واحد همدان - از 1383 تا 1386

سوابق اجرایی

1. بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان از سال 1383

2. مدیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان از سال 1388 تا 1392

3. انجام فعالیتهای حسابداری و حسابرسی در شرکتهای تولیدی و بازرگانی مختلف از سال 1380 تاکنون

کتب و مقالات

1. بررسی تاثیرات تغییر نرخ سود بانکی بر بازدهی بیمه های عمر-نشریه صنعت بیمه 1387

2. اقتصاد مقاومتی،چالشها و فرصتها –همایش بین المللی واحد جلفا1394

3. نقش زنان در اقتصاد مقاومتی - همایش بین المللی واحد جلفا1394