مدیریت

مهری دهبان

سمت: مدیر گروه مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیک: dehbanmehri@yahoo.com

تحصیلات

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سوابق اجرایی

مدير گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد رباط كريم از 88 تا 92
مدير گروه معماري دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد 15 ؛ مدير گروه معماري دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد هوشمند سازه
عضو سازمان نظام مهندسي استان البرز؛ عضو كميته آموزش سازمان نظام مهندسي استان البرز
عضو كميته پژوهش سازمان نظام مهندسي استان البرز؛ عضو هيت تحريريه نشريه نيارش سازمان نظام مهندسي استان البرز

کتب و مقالات

استاد نمونه پژوهشگر در سطح شهر ستان رباط كريم در سال 89
استاد نمونه پژوهشگر در سطح شهر ستان رباط كريم در سال 91
ستاد نمونه پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی رباط كريم در سال 94
ستاد نمونه پژوهشی فرهنگی علمی دانشگاه آزاد رباط كريم در سال 95
مولف كتاب معماري 20 ورزش انتشارات اول و آخر سال 92
نشر مجله تخصصي معماري و فرهنگ شماره 33 « زمين از ديدگاه معماران اقليمي » مولف مقاله ي
نشرشوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان شماره 51 و 52 « معماري مدرن در ايران » مولف مقاله ي
نشر شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان شماره 45 و 46 « سير تطور فضا در دوره هاي معماري پيش از مدرن، مدرن و پس از مدرن » مقاله ي
نشر شوراي مركزي سازمان مهندسي نظام مهندسي شماره 57 و 58 « بازرسي چشمي » مولف مقاله ي
همايش معماري پايدار دانشگاه آزاد اسلامي سماء همدان زمستان 88 « ارتباط زمين و ساختمان » مولف مقاله ي
نشر ماه پويش پاگرد - شماره 2 سال 88 « گرگ لين » مولف مقاله ي
نشر مجله تخصصي معماري و فرهنگ شماره 39 بهار 89 « تعامل جادويي معماري و سينما » مولف مقاله ي
نشر مجله تخصصي معماري و فرهنگ شماره 46 « راز ماندگاري پيزا » مولف مقاله ي
همايش منطقه اي معماري دانشگاه آزاد اسلامي گنبد كاووس زمستان 89 « نقطه عطف مسكن در ايران » مولف مقاله ي
همايش منطقه اي معماري دانشگاه آزاد اسلامي سماء آمل بهار 90 « معماري و طبيعت » مولف مقاله ي
دومين همايش ملي ايمني ساختمان، خانه عمران پاييز 89 « طراحي مفهومي و سير تطور پدافند غير عامل در معماري طراحي شهري ايران » مقاله ي
همايش بين المللي تكنولوژي و پيشرفت علوم موسسه اموزش عالي خاوران مشهد بهار 90 « انرژي خورشيدي در بناهاي معاصر ايران » مولف مقاله ي
مجله ي معماري و تفكر شماره 19 « بام نماي پنجم » مولف مقاله ي
مولف مقاله ي معماري مسكن در ايران مدرن همايش ملي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز مهر 90
مولف مقاله ي احيا و ساماندهي بافت فرسوده ي شهر ستان رباط كريم همايش ملي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر ابان