مدیریت

مهران ریواده

سمت: مدیر گروه مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیک:

تحصیلات

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف

کتب و مقالات

زمینه پژوهش:
Formal method، Workflow، Database، Network

کتابهای چاپ شده:
1. برنامه نویسی Ruby انتشارات جهان ادیب و سائسی

2. فرهنگ لغت اصطلاحات کامپیوتری