مدیریت

علی یالپانیان

سمت: مدیر گروه مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیک: Ali.yalpanian@yahoo.com

تحصیلات

دانشجوی دکتری شهرسازی

سوابق اجرایی

1 شرکت شاران
2 شرکت دورکاوشهر
3 موسسه خانه شهرسازان ایران
4 خانه عمران
5 مرکز معماری ایران
6 موسسه کیان فردا
7 کانون فرهنگی آموزش
8 شرکت داتام
9 شرکت طرح و راهبرد پویا
10 موسسه مجتمع فنی شهر
11 انتشارات خانه شهرسازان ایران
12 نشریه شهر و شهرسازی
13 دفتر خدمات الکترونیک شهر
15 شرکت شهرسازان پیشرو ایرانیان