مدیریت

داود ملکی

سمت: مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: Edu_maleki@yahoo.com

تحصیلات

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی

سوابق اجرایی

مسئول امور دانشجویی