مدیریت

محبوبه رشیدی

سمت: مرتبه علمی:
پست الکترونیک:

تحصیلات

کارشناسی زیست شناسی عمومی

سوابق اجرایی

کارشناس تخفیفات دانشجویی