مدیریت

عمار سفیداری

سمت: رئیس اداره فنی و عمرانی مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیک:

تحصیلات

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی