درباره معاونت

نام: آقای ایمان غلامی

مقطع تحصیلی: کاردانی تربیت بدنی

شماره تماس داخلی: 331