درباره معاونت

نام: داوود ملکی

 

مقطع تحصیلی: دکتری

شماره تماس داخلی: 516

_______________________

نام: آقای حسن محققی

 

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس داخلی: 236