درباره معاونت

نام: خانم موگویی

مقطع تحصیلی: کارشناسی حسابداری

شماره تماس داخلی: 240

____________

نام: سعید موذنی

مقطع تحصیلی: کارشناسی مدیریت

شماره تماس داخلی: 240