درباره معاونت

نام: خانم صالحی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

شماره تماس داخلی: 311