درباره معاونت

نام: آقای زرنوشه فراهانی 

مقطع تحصیلی:دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی

شماره تماس داخلی: 215