درباره معاونت

نام: آقای ایمان غلامی

 

مقطع تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی

شماره تماس داخلی: 218