درباره معاونت

نام: آقای مجتبی رحیمی

مقطع تحصیلی: کاردانی صنایع

شماره تماس داخلی: 301