درباره معاونت

نام: آقای مجتبی رحیمی

 

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

شماره تماس داخلی: 336