درباره معاونت

نام: آقای محمدرسول پورطهماسب

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

شماره تماس داخلی: 336