درباره معاونت

نام: آقای محمد رسول پورطهماسب

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس داخلی: 301