درباره معاونت

نام: آقای مجتبی جعفری 

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس داخلی: 335