درباره معاونت

نام: آقای داود ملکی

مقطع تحصیلی: دکتری مدیریت آموزش

شماره تماس داخلی: 301