درباره کارشناس

نام کارشناس: حسین تیلا

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

شماره تماس داخلی: 415