درباره معاونت

نام: آقای زارعی

مقطع تحصیلی: کارشناس آی تی

شماره تماس داخلی: 307