درباره معاونت

مدیر آموزش دانشکده فنی و مهندسی: خانم جودکی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزش

شماره تماس داخلی: 237

________________

نام: آقای علیپور

کارشناس گروه عمران و عمران-سازه

مقطع تحصیلی:کاردانی حسابداری

شماره تماس داخلی: 244

_________________

نام: خانم دریاباری

کارشناس گروه معماری

مقطع تحصیلی: کارشناس مدیریت آموزش

شماره تماس داخلی: 201

_________________

نام: خانم مسعودی

کارشناس گروه صنایع و شهرسازی

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت

شماره تماس داخلی: 203

________________

نام: خانم راستگویی

کارشناس گروه شیمی و کاپیوتر و IT

مقطع تحصیلی: کارشناس حسابداری

شماره تماس داخلی: 220