درباره معاونت

نام: آقای حبیبی

کارشناس گروه حقوق و ارشد حقوق خصوصی

مقطع تحصیلی: کارشناس مهندسی منابع طبیعی

شماره تماس داخلی: 233

_________________

نام: خانم افرازه

کارشناس گروه حسابداری و علوم سیاسی

مقطع تحصیلی: کارشناس مدیریت

شماره تماس داخلی: 233