درباره معاونت

نام: خانم رشیدی

مقطع تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی

شماره تماس داخلی: 210