درباره معاونت

شرح وظايف

با توجه به اهميت سلامت معنوي و ظاهري فضاهاي علمي، آموزشي و پژوهشي کشور، کميته هاي انضباطي در راستاي پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محيطهاي آموزشي و پژوهشي و تامين حقوق عمومي دانشگاهيان تشکيل مي شوند. مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویی کمیته انضباطی دانشجویی می باشد. اين کميته ها، وظيفه رسيدگي به تخلفات دانشجويي را به گونه اي که اين آيين نامه تعيين مي کند، به عهده مي گيرند. برای رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان در کمیته های انضباطی، سه مرجع در سه مرحله به قرار ذیل صلاحیت رسیدگی دارند:

الف کمیته انضباطی بدوی که در واحد دانشگاهی و در دانشکده های واحد تشکیل می شود.      

ب کمیته انضباطی تجدید نظر که در دبیرخانه مناطق تشکیل می شود.

ج- کمیته انضباطی مرکزی که در حوزه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه تشکیل می شود.