درباره معاونت

نام: آقای خانعلی پور

مقطع تحصیلی: کارشناسی حسابداری

شماره تماس داخلی: 219