درباره معاونت

شرح وظایف

اداره دانش آموختگان وظیفه صدور گواهینامه موقت فارغ التحصیلی دانشجویان، صدور گواهی اتمام دوره دانش آموختگان مشمول به منظور معرفی آنان به حوزه نظام وظیفه و صدور ریز نمرات برای داخل و خارج از کشور، صدور دانشنامه و سایر موارد در خصوص یک دانشجوی فارغ التحصیل را بر عهده دارد. هر دانشجویی پس از اتمام دوره تحصیل خود، تسویه حساب با آموزش و ارجاع پرونده اش به فارغ التحصیلان واحد می تواند جهت انجام سایر امور به اداره دانش آموختگان مراجعه نماید.

اهم وظایف این اداره عبارتند از:

 • برنامه ریزی و انجام کلیه امور مرتبط با صدور مدارک فارغ التحصیلان؛
 • ارسال محموله های دانش نامه به سازمان مرکزی به همراه لوح فشرده مربوطه؛
 • ثبت دانش نامه های دریافتی از سازمان و تحویل آن؛
 • صدور ریز نمرات جهت ترجمه و ارسال آن به سازمان مرکزی؛
 • بایگانی پرونده های فارغ التحصیلان؛
 • تطبیق فرم های مدارک فارغ التحصیلان اعم از گواهینامه موقت و دانشنامه با رعایت موارد امنیتی؛
 • صدور گواهینامه های موقت با امضای معاون محترم دانشجویی و ریاست محترم واحد؛
 • بررسی و تایید دانشنامه های فارغ التحصیلان؛
 • ثبت اطلاعات مدارک فارغ التحصیلان و تکمیل اطلاعات بانک جامع فارغ التحصیلان؛
 • پاسخ گویی به استعلامات در خصوص صحت و سقم مدارک؛
 • ثبت و تایید ریز نمرات؛
 • تهیه لیست دانشجویان ممتاز جهت ارائه به مرکز آزمون بر اساس مدارک ثبت شده.