درباره معاونت

نام: داود ملکی

مقطع تحصیلی: دکتری مدیریت آموزش

شماره تماس داخلی: 234