درباره معاونت

نام: آقای مشهدی

مقطع تحصیلی: کارشناسی مدیریت

شماره تماس داخلی: 234