درباره معاونت

نام: خانم رسولی

مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری تاریخ

شماره تماس داخلی: 314

 

شرح وظایف مدیر آموزش دانشگاه :

 

1- نظارت به امور ادارات زیرمجموعه (ثبت‌نام،‌امتحانات، برنامه‌ریزی آموزشی و گروه های آموزشی )

2- کنترل و تائید پیش‌نویس کلیه مکاتبات در حوزه آموزش

3- هماهنگی و ارائه گزارشات درخواستی به حوزه خدمات آموزشی سازمان مرکزی

4- هماهنگی و برگزاری جلسات کمسیون و شورای واحد

5- نظارت مستقیم بر اداره پیگیری معاونت آموزش و پاسخگویی به دانشجویان

6- رسیدگی به درخواست ها و شکایات دانشجویان در خصوص امور آموزشی

7- ابلاغ مصوبه های کمیسیون موارد خاص دانشگاه در خصوص دانشجویان این واحد به دانشکده‌های تابع و گروه های آموزشی

8- ابلاغ مصوبه های شورای آموزشی واحد در خصوص دانشجویان این واحد به دانشکده‌های تابع و گروه های آموزشی

9- برنامه ریزی جهت  ثبت نام از دانشجویان ورودی جدید در کلیه مقاطع مطابق برنامه زمانی اعلام شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

10- نظارت بر عملکرد مسولین آموزش دانشکده های تابعه

11- رسیدگی به درخواست های کارکنان آموزش

12- پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تصویب و راه اندازی رشته های جدید

13- پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تصویب سرفصل رشته ها

14- به روز رسانی سیستم جامع مطابق با سرفصل مصوب رشته ها و نظر مدیران گروههای مربوطه

15- بررسی و پیگیری مغایرتهای موجود در دفترچه آزمون در خصوص رشته ها با عناوین مصوب آنها مطابق سرفصل

16- برنامه ریزی و ارائه تقویم آموزشی نیمسال های تحصیلی

17- هماهنگی با دانشکده ها درخصوص تهیه برنامه ریزی درسی

18- بررسی برنامه درسی اساتید در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی

19- تخصیص وتقسیم بندی فضاهای موجود به دانشکده ها

20- نظارت بر انجام امور آموزشی دانشجویان از بعد ( حذف ترم، مرخصی تحصیلی، پیشنیاز، تغییر رشته، اخراجی و ... )

21- هدایت و راهنمایی دانشجویان در مسایل آموزشی جهت پیشگیری از هرگونه نارسایی در امر آموزش آنان در دوران تحصیل با همکاری گروه های آموزشی

22- همکاری با دانشکده ها و گروه های آموزشی و ایجاد هماهنگی بین دانشکده ها و واحدهای تابعه
23- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و نظارت بر اجرای آن