درباره معاونت

نام: آقای کریم زاده

مقطع تحصیلی: کارشناسی معماری

شماره تماس داخلی: 413