درباره معاونت

نام کارشناس: حسین بنایی

تصویر شخص

مقطع: کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

شماره تماس داخلی: 415